Nabór członków Komisji Konkursowej - klub dziecięcy lub żłobek 2019

poniedziałek, 07 styczeń 2019

Burmistrz Łap zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), działające na terenie Miasta i Gminy Łapy, do pracy w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) w 2019 r.