Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracy

czwartek, 13 grudzień 2018

Urząd Miejski w Łapach zatrudni osobę na stanowisko ds. gospodarki gruntami w referacie Nieruchomości. Podstawowy zakres obowiązków to prowadzenie postępowań administracyjnych, dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika od stycznia 2019 r., do czasu powrotu zastępowanego pracownika do pracy.

Wymagana jest znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzenia spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, w tym:

wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
udzielanie upoważnienia geodecie do dokonania czynności rozgraniczeniowych
uczestnictwo przy rozgraniczeniu gruntów stanowiących własność Gminy Łapy
wydawanie decyzji dotyczących rozgraniczenia
w sprawach spornych kierowanie spraw z urzędu do rozpatrzenia w sądzie

Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości:

wydawanie postanowień o możliwości i sposobie podziału nieruchomości
wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości
prowadzenie spraw związanych z przejęciem na rzecz gminy działek gruntów wydzielonych pod drogi
prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości

Osoby zainteresowane pracą prosimy o dostarczenia CV do sekretariatu Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. W. Sikorskiego 24, do 31 grudnia br.